ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ ફોરફીટ કરી બ્લેક લીસ્ટ કરેલ/ફક્ત સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ ફોરફીટ કરેલ એજન્સીઓનું લીસ્ટ

ક્રમ વિભાગનું નામ કમિશ્નર/સ્ટેન્ડિંગ કમિટી મંજુરી નંબર કમિશ્નર/સ્ટેન્ડિંગ કમિટી મંજુરી તારીખ એજન્સીનું નામ એજન્સી ઉપર કરેલ કાર્યવાહી બ્લેક્લીસ્ટનો સમયગાળો

From             TO
ડાઉનલોડ હુકમ
1 કોમ્પ્યુટર વિભાગ ૩૮ ૧૧/૧૦/૨૦૨૧ I-Infotechsys ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ કાયમ માટે કાયમ માટે Download
2 કોમ્પ્યુટર વિભાગ ૩૩ ૨૭/૦૯/૨૦૨૧ I-Infotechsys ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ કાયમ માટે કાયમ માટે Download
3 કોમ્પ્યુટર વિભાગ ૫૧ ૦૧/૧૨/૨૦૨૧ Navkar Infomedia ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ કાયમ માટે કાયમ માટે Download
4 પશુ ત્રાસ નિયંત્રણ વિભાગ ૩૯ ૧૦/૦૨/૨૦૨૨ મનીષભાઈ એસ. ભટ્ટ ફક્ત સિક્યોરિટી ડીપોઝીટ ફોરફીટ ફક્ત આ ટેન્ડર માટે ફક્ત આ ટેન્ડર માટે Download
5 ગાર્ડન વિભાગ ૬૩૫ ૧૫/૦૨/૨૦૨૨ શ્રી મહાત્મા ગાંધી વાલ્મીકી સેનેટરી સહકારી મંડળી લિમીટેડ ભાવનગર ફક્ત સિક્યોરિટી ડીપોઝીટ ફોરફીટ ફક્ત આ ટેન્ડર માટે ફક્ત આ ટેન્ડર માટે Download
6 રોશની વિભાગ ૦૩ ૦૩/૦૬/૨૦૨૦ ગૌતમ સિક્યુરીટી એન્ડ મેનપાવર સર્વિસીઝ ફક્ત સિક્યોરિટી ડીપોઝીટ ફોરફીટ ફક્ત આ ટેન્ડર માટે ફક્ત આ ટેન્ડર માટે Download
7 બિલ્ડીંગ વિભાગ ૩૧ ૦૩/૦૬/૨૦૨૨ એન.વી.ઇન્ફ્રા ફક્ત સિક્યોરિટી ડીપોઝીટ ફોરફીટ ફક્ત આ ટેન્ડર માટે ફક્ત આ ટેન્ડર માટે Download
8 બિલ્ડીંગ વિભાગ ૧૦૦ ૨૮/૧૧/૨૦૧૯ જે.કે.કન્સ્ટ્રકશન ફક્ત EMD ફોરફીટ ફક્ત આ ટેન્ડર માટે ફક્ત આ ટેન્ડર માટે Download
9 બિલ્ડીંગ વિભાગ બી.જા.નં.૧૦૭૬ ૨૬/૧૨/૨૦૧૯ જે.ડી.કન્સ્ટ્રકશન ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ - - Download
10 મહેકમ વિભાગ ક્રમાંક/મહેકમ/૧/૧૬ ૦૬/૦૪/૨૦૨૧ ફોર્સ-૧૧ સિક્યુરિટી એન્ડ ઇન્ફા. અને સ્પાયર એન્ટરપ્રાઈઝ ફક્ત EMD ફોરફીટ ફક્ત આ ટેન્ડર માટે ફક્ત આ ટેન્ડર માટે Download
11 મહેકમ વિભાગ ક્રમાંક/મહેકમ/૧/૬૫૯ ૧૯/૦૧/૨૦૧૮ શ્રી હાર્દમ હોસ્પીટાલીટી ફક્ત EMD ફોરફીટ ફક્ત આ ટેન્ડર માટે ફક્ત આ ટેન્ડર માટે Download
12 સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગ ૫૩/A ૦૬/૦૧/૨૦૨૧ શ્રી મહાત્મા ગાંધી ખાદી ગ્રામોદ્યોગ ફક્ત સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ ફોરફીટ ફક્ત આ ટેન્ડર માટે ફક્ત આ ટેન્ડર માટે Download
13 એસ્ટેટ વિભાગ ૬૮૯ ૧૫/૦૧/૨૦૧૯ શ્રી સાંઈ પબ્લીસીટી અમદાવાદ ફક્ત સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ ફોરફીટ ફક્ત આ ટેન્ડર માટે ફક્ત આ ટેન્ડર માટે Download
14 વોટર વર્કસ વિભાગ પી.એ.ટુ કમિશ્નર નં ૭૩૨૧ ૧૦/૦૩/૨૦૨૨ શ્રી ત્રિલોચન કન્સ્ટ્રકશન ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ ૧૫/૦૩/૨૦૨૨ ૧૪/૦૩/૨૦૨૭ Download
15 બિલ્ડીંગ વિભાગ બી.જા.નં.૧૫૧૪ ૧૩/૦૧/૨૦૨૩ શ્રી ભવાની કન્સ્ટ્રકશન કું. ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ કાયમ માટે કાયમ માટે Download
16 Solid Waste Management સો.વે.મેં.વિ.જા.નં.૩૦૯ ૧૦/૦૨/૨૦૨૩ ક્વાલીટી એન્વાયરો એન્જિનિયરસ પ્રાઇવેટ લીમીટેડ - ઉત્તરપ્રદેશ ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ 10/02/2023 09/02/2024 Download
17 મહેકમ વિભાગ ક્રમાંક/મહેકમ/૧/૨૧ ૧૭/૦૪/૨૦૨૩ શ્રી યોગેશ્વર ફેડરેશન ફક્ત BMCમાં - - Download
18 કોમ્પ્યુટર વિભાગ ૪૨ ૦૩/૧૦/૨૦૨૨ Ramanshee Info Tech ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ કાયમ માટે કાયમ માટે Download
19 Garden Department 40 22/05/2023 શ્રી યોગેન્દ્ર ડી. ડોડીયા ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ 22/05/2023 21/05/2024 Download
20 મહેકમ વિભાગ ક્રમાંક/મહેકમ/૨/૯૩ 26/05/2023 દ્રષ્ટિ ફેડેરેશન ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ 26/05/2023 25/05/2024 Download
21 સ્ટોર વિભાગ ૦૧/૦૫/૨૦૨૩ પ્રોવેલ ડીજી એડ. ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ ફક્ત આ ટેન્ડર માટે ફક્ત આ ટેન્ડર માટે Download
22 એસ્ટેટ વિભાગ 98 10/05/2022 ઉમા ડીજી એડ - ભાવનગર ઇએમડી ફોરફીટ ફક્ત આ ટેન્ડર માટે ફક્ત આ ટેન્ડર માટે Download
23 ડ્રેનેજ વિભાગ ડ્રેનેજ જાવક નં.૮૪૩ ૨૦/૦૬/૨૦૨૩ મેં. ગુજરાત એન્ટરપ્રાઈઝ ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ પાંચ વર્ષ માટે પાંચ વર્ષ માટે Download
24 ડ્રેનેજ વિભાગ ડ્રેનેજ જાવક નં.૮૪૨ ૨૦/૦૬/૨૦૨૩ મેં. માધવ એન્ટરપ્રાઈઝ ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ પાંચ વર્ષ માટે પાંચ વર્ષ માટે Download
25 એ.એન.સી.ડી. વિભાગ એ.એન.સી.ડી. જાવક નં.૩૧૩ ૧૬/૧૦/૨૦૨૩ એડવાન્સ માર્કેટિંગ ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ બે વર્ષ માટે બે વર્ષ માટે Download
26 રોડ્ઝ વિભાગ રોડ્ઝ જાવક નં.૨૩૨૪ ૨૧/૧૦/૨૦૨૩ દિગ્વિજયસિંહ આર. ગોહિલ ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ ત્રણ વર્ષ માટે ત્રણ વર્ષ માટે Download
27 રોશની વિભાગ રોશની જાવક નં.૯૩૮ ૨૧/૧૧/૨૦૨૩ શ્રી મહાત્મા ગાંધી વાલ્મીકી સેનેટરી સહકારી મંડળી લીમીટેડ ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ પાંચ વર્ષ માટે પાંચ વર્ષ માટે Download
28 ગાર્ડન વિભાગ ૫૧ ૨૪/૦૫/૨૦૨૪ મેસર્સ બી.&કે એન્ટરપ્રાઈઝ ફક્ત BMCમાં બ્લેક્લીસ્ટ પાંચ વર્ષ માટે પાંચ વર્ષ માટે Download