Cluster Containment AreaSr. Area Map/Download
1 સાંઢીયાવાડ (રૂવાપરી), કાઝીવાડ, કાછીયાવાડ, મોમનાવાડ, વોરાવાડ, ભીલવાડા અને જમનાકુંડ Download
2 વડવા સીદીવાડ, અમીપરા, માઢીયાફળી, શેલારશાહ રોડ અને લાકડીયાવાડ Download
3 સાંઢીયાવાડ (રૂવાપરી), કાઝીવાડ, કાછીયાવાડ, મોમનાવાડ, વોરાવાડ, ભીલવાડા અને જમનાકુંડ (જાહેરનામું) Download
4 વડવા સીદીવાડ, અમીપરા, માઢીયાફળી, શેલારશાહ રોડ અને લાકડીયાવાડ (જાહેરનામું) Download
5 Oder Under Regulation 11 for Wearing Masks Download
6 Oder Under Regulation for Providing Senitizers Download
7 ભરતનગર વિસ્તારમાં આવેલ ધાવડીમાતાના મંદિર પાસે, ઘોઘા જકાતનાકા અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારને કોરોનટાઇન વિસ્તારમાંથી મુક્ત કરવા બાબતનું જાહેરનામું Download
8 Proposed Containment Areas of Bhavnagar Municipal Corporation Download
9 જાહેરનામું-ગુજરાત સરકાર-આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ ગાંધીનગર. પરિપત્ર ક્રમાંક:-એનસીવી-૧૦૨૦૨૦-એસ.એફ.એસ .૮-ગ તા.૧૯/૦૫/૨૦૨૦ Download