સ્વચ્છ ભાવેણા - સુંદર ભાવેણા

સાંભળો અમારા સૌની અરજ, સ્વચ્છતા છે સહિયારી ફરજSwachhata Survekshan - 2019 Swachhata Survekshan - 2019 Swachhata Survekshan - 2019 Swachhata Survekshan - 2019


Sr. Date Year Type of Info Description Content
1 07/10/2018 2019 Press Note સ્વચ્છતા માટે શહરેના નાગરીકોને જોડવા તથા તેઓએ કરલે કામગીરીની સ્વચ્છ મચં પર Event Create કરવા બાબતની વિગતો અને માહિતી Download
2 20/12/2018 2019 Press Note ભારત સરકારશ્રીના સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત શહેરોને ગાર્બેજ ફ્રી સ્ટાર રેટીંગ આપવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે નિયત ગાઇડલાઇન અનુસાર ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને ૨’સ્ટાર ગાર્બેજ ફ્રી સીટી જાહેર કરવામાં આવે છે. જેની ૨’સ્ટાર માટેના પરિમાણ વિશેની વિગતવાર જાણકારી / ગાર્બેજ ફ્રી સ્ટાર રેટીંગ માટેની ટૂલકીટ Download
3 21/12/2018 2019 Press Note ભારત સરકારશ્રીના સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત તથા સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રુલ્સ - 2016 અંતર્ગત શહેરો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ પબ્લિક હેલ્થ બાયલોઝ Download
4 21/12/2018 2019 Press Note ભારત સરકારશ્રીના સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત તથા સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રુલ્સ - 2016 અંતર્ગત શહેરો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ પ્લાસટીક બાયલોઝ Download